Başa

Makalelerimiz

DRAMA NEDİR?

Türk eğitim sisteminde son zamanlarda sıkça rastlanan kavramlardan birisi dramadır. Drama kavramının tarihi 1800’lü yıllara dayanmaktadır. Drama sözcüğünün Türkçede tam bir karşılığı olmasa da Yunanca ‘dran’ kelimesinden türetilmiştir. Dran ise ‘yapmak, etmek, eylemek’ gibi anlamlara gelmektedir. San (1990), ‘drama’ kavramını tiyatro bilimi çerçevesi içinde özetlenmiş, soyutlanmış eylem durumları olarak açıklamıştır. Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlüğü (2012)’ nde ise ‘drama’ sahnede oynanmak üzere konuşmalı olarak yazılmış karşıt oluşların çatışmasıyla gelişen oyun olarak tanımlanmaktadır.

Adıgüzel (2012) ise dramayı, içinde eylem olan bir ya da birden çok insanın birbirleriyle, doğayla ya da başka nesnelerle etkileşerek yaşadıkları içsel ve dışsal devinimler ve onların yaşam durumlarını geniş ölçüde içeren etkinlikler olarak tanımlamaktadır. Drama, Gönen (2009) tarafından insanın tasarımlarını eyleme dönüştürebildiği bir yol olarak ele alınırken, Durusel (2007)’e göre ise drama, yaşanmış veya yaşanabilecek olayları tiyatro tekniklerinden yararlanarak canlandırmadır.

Bunların dışında dramanın kavramsal olarak pek çok tanımı yapılmıştır

Drama bir grup çalışması olması nedeniyle bulunduğu ortama göre duyarlı olmayı, birbirlerini kabul etmeyi, paylaşmayı öğretir. Böylece birey hem kendine hem de başkalarına güven duygusu geliştirir. Çünkü sosyal ilişkilerde başarılı olmak yalnızca kendine güvenle elde edilmez. Diğerlerinin çalışmalarına karşı toleranslı davranmayı, saygı göstermeyi, planlı olmayı paylaşmayı da gerektirir. Öğrenci bu becerileri ya rolleri gerçekleştirirken ya da izleyici durumunda iken kazanır (Akbaba, Sağlam ve Kök 2003).

Drama Çeşitleri

Dramanın yaratıcı, eğitici, sosyodrama ve psikodrama olmak üzere dört farklı çeşidinden söz edilebilir.

Yaratıcı darama nedir?

İlköğretimde verilen eğitim çocuğu her yönüyle gerçek hayata hazırlamaya yönelik bilgi ve becerileri içerir. Bu bilgi ve becerileri çocuklara kazandırırken alışılmış, geleneksel yöntemlerin dışında daha farklı yöntemler kullanılmalıdır. İşte bu yöntemlerden biri de yaratıcı dramadır. Çocukların yaratıcılık özelliğini geliştirmek ve oyun yoluyla düş güçlerini harekete geçirmek için çocuklarla yapılan drama etkinliklerine yaratıcı drama denir.

Yaratıcı Drama, yaşayarak, oynayarak, deneyimleyerek öğrenme ve gelişme sürecidir. Oyun ve canlandırmaya dayalı olarak günlük yaşamdaki herhangi bir sözcüğün, kavramın, sesin, bir konunun, bir tablonun, bir heykelin, bir gazete haberinin, bir fotoğrafın ya da bir masalın, öykünün, şiirin ya da çocukların kendi kurguladıkları öykülerin, durumların canlandırılması, oynanması denilebilir

Eğitime yeni bir bakış açısı getiren yaratıcı drama, kişiye özgür seçimler yapabilmesi ve bireysel kararlar alabilmesi için fırsatlar sunar. Bireye küçük yaşlardan itibaren bağımsız ve özgün düşünebilmenin yollarını öğretirken aynı zamanda onlara kendine özgü bireysel kararlar almada farklı çözüm yolları sunar (Cox, 2002).

Yaratıcı drama günlük hayatta karşılaşılan sorunları okul konularına taşıdığı gibi, öğrencilere okul konularını da yaşama taşımada büyük fırsatlar sunar (Campbell, Campbell ve Dickinson 1999). Böylece öğrencileri yaparak- yaşayarak hayata hazırlar.

Yaratıcı dramanın temel hedefi, kişiliği geliştirebilmek ve katılımcının öğrenmesini kolaylaştırabilmektir. Diğer bir deyişle Yaratıcı drama öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psiko- motor gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Yaratıcı dramanın içinde olmak ya da izlemek bile öğrenciye birçok beceri ve davranış kazandırmaktadır.

Düş gücünün oldukça genişletilebildiği bir alandır

YARATICI DARMANIN YARARLARI

» Yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirir.
» Duygularının farkına varılmasını ve ifade edilmesini sağlar. » İletişim becerilerine olumlu katkı sağlar. (Çocukların dikkat, algılama, dinleme, konuşma, Bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir.)
» Bağımsız düşünme ve karar verme yeteneğini geliştirir.
» Kendi düşüncelerini geliştirme fırsatı verir.
» Estetik duyguların gelişimini sağlar.
» Eleştirel düşünme yeteneğini geliştirir.
» Problem çözme becerilerini geliştirir.( açık uçlu etkinliklerle tahminleme ve süreçte yer alan ikilemlerin çözümüyle de problem çözme bec. Geliş.:)
» Kendini tanımayı sağlar.
» Aktif olmayı sağlar.
» Bağımlılık yerine bağımsız olmayı öğretir.
» Farkındalık kazandırır, bireysel farkındalığı ve diğerlerine karşı duyarlılığı arttırır ve sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır,
» Bireysel farkındalığı ve diğerlerine karşı duyarlılığı arttırır.
» Güven duygusunu geliştirir.
» Bir grubun üyesi olmanın getirdiği toplumsal gizil gücü vurgular.
» Yetişkinleşme ve demokratikleşmeyi öğretir.
» Özel niteliklere sahip bireylerin eğitilmesine katkıda bulunur.
» Sosyal farkındalığın artması ve problem çözme yeteneğinin gelişmesini sağlar.
» Dil gelişimini, kelime haznesini, kelimeleri kullanım biçimini zenginleşir.
» Diğer insanları, durumları ve olayları gözlem yeteneğini geliştirir.
» Bir grupla planlama yapma, karar verme ve çözümler üretme becerisini geliştirir.

Yaratıcı drama uygulamaları her yaş grubu için uygun mudur?

» Yaratıcı drama uygulamaları her çocuk için uygundur. (Öncelikle okulöncesi, anasınıfı ve ilkokul örencileri için)
» Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar ( Gelişim geriliği, özel öğrenme güçlüğü, otizm…)
» Çekingen, sessiz çocuklar
» Özgüveni düşük çocuklar
» Sosyal ve iletişim becerileri zayıf olan çocuklar
» Öfkeli, aşırı hareketli çocuklar için de uygundur.

Terapi alan çocukların terapilerine ek olarak, yaratıcı drama faaliyetleri de önerilir.Yaratıcı drama faaliyetleri terapi alan çocukların terapilerine katkı sağlar

Çocukların yaşlarına ve konsantrasyon sürelerine, dikkat ve algılama biçimlerine göre drama etkinlikleri ve ders süresi planlanır.

(Mc Caslin, 2006; Akfırat, 2006; Tuluk, 2004; Artut, 2004; Üstündağ, 2002; Monks Barker ve Mhanachain, 2001; Bannister ve Huntington, 2002; Brahmachari, 2002; Baldwin ve Fleming, 2002; Hornbrook, 2002; Öztürk, 2001; Henry, 2000;Taylor, 2000; Slade, 1998; Kavcar, 2002; Kelner, 1993; San, 1989; Cottrell, 1987.)